Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

WEPROUDLYSERVESTARBUCKS.COM/PL

Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

 

1.      Administratorem danych osobowych Klienta oraz przedstawicieli lub osób kontaktowych po stronie Klienta, gromadzonych przy podejmowaniu współpracy, jak również w okresie współpracy pomiędzy Nestlé i Klientem, zarówno od osób, których dane dotyczą, jak i z publicznie dostępnych źródeł informacji, w tym rejestrów danych lub od klienta (jeśli chodzi o dane osobowe jego przedstawicieli i osób kontaktowych) jest: Nestlé Polska S.A. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Klienta oraz przedstawicieli lub osób kontaktowych po stronie Klienta przetwarzanych przez Nestle lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: DataProtectionOffice@nestle.com.

 

2.      Danymi osobowymi, o których mowa w ust. 1 są: (i) w odniesieniu do Klienta: imię i nazwisko (w tym imię i/lub nazwisko wspólników spółek osobowych), NIP, REGON, inne numery i dane związane z wpisaniem do publicznych rejestrów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, adresy prowadzenia działalności gospodarczej, adresy do korespondencji, adresy mailowe, numery telefonu, historia kontaktów, w tym transakcji, dane zbierane w trakcie promocji lub konkursów, których adresatem jest Klient, w tym dane niezbędne do dokonania rozliczeń podatkowych; (ii) w odniesieniu do przedstawicieli lub osób kontaktowych po stronie Klienta: imię i nazwisko, służbowy adres email, służbowy adres korespondencyjny, służbowy telefon, dane wynikające z treści pełnomocnictw, historia kontaktów, dane zbierane w trakcie promocji lub konkursów, których adresatem są ww. osoby, w tym dane niezbędne do dokonania rozliczeń podatkowych.

 

3.      Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane przez Nestle w następujących celach i na następujących podstawach przetwarzania: (i) podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy z Nestle lub wykonywanie umowy zawartej przez Klienta z Nestle, w tym umowy zawartej na skutek wzięcia przez Klienta udziału konkursach, promocjach i sprzedażach premiowych organizowanych przez Nestle lub na jego zlecenie (jeśli dojdzie do zawarcia takiej umowy); (ii) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Nestle (jeśli taki obowiązek istnieje – np. obowiązek wystawienia faktury VAT, obowiązki wynikające z zajęć wierzytelności); (iii) marketing produktów i usług oferowanych przez Nestle, na podstawie udzielonej zgody (jeśli taka zostanie udzielona); (iv) prawnie uzasadnione interesy Nestle, takie jak: (a) badanie satysfakcji klientów, (b) poprawa i rozwój nowych produktów i usług, (c) kontrola i poprawa jakości świadczonych usług, (d) obsługa klientów i zarządzanie relacjami z klientami, (e) poznawanie preferencji i potrzeb klientów, (f) ustalanie, dochodzenie roszczeń lub obrona praw; (g) dodatkowo – w odniesieniu do danych osobowych przedstawicieli i osób kontaktowych Klienta – celem jest wykonywanie umowy z Klientem.

 

4.      Klient oraz przedstawiciele i osoby kontaktowe po stronie Klienta mają prawo żądania od Nestle dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych, sprostowania (poprawiania), w przypadkach, gdy prawo tak stanowi – prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo wycofania zgody w dowolnym momencie (tam, gdzie była udzielona i ze skutkiem na przyszłość), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta lub osoby kontaktowej po stronie Klienta, wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Nestle, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

5.      W przypadku, o którym mowa w ust. 3 (ii) podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa określających obowiązki prawne ciążące na Nestle. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe kontaktowanie się z Nestle, korzystanie z produktów lub usług Nestle lub, w przypadku, o którym mowa w ust. 3 i)– nie będzie możliwe podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy lub zawarcie przez niego umowy z Nestle.

 

6.      Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 mogą być przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp: (i) usługodawcy Nestle, z pomocą których Nestle realizuje ww. cele przetwarzania (kategorie takich odbiorców danych: podmioty świadczące usługi magazynowe, logistyczne, pocztowe, kurierskie, usługi marketingowe (organizacja promocji, obsługi emailingu, zarządzanie kampaniami reklamowymi), usługi w zakresie obsługi klienta, usługi badania rynku, usługi w zakresie serwisu i napraw, usługi w zakresie wsparcia IT/IS, w tym prowadzenia i rozwoju stron internetowych i baz danych, usługi płatnicze, podmioty badające zdolność kredytową, firmy prawnicze, windykacyjne, audytorskie, księgowe, archiwizacyjne (ii) podmioty z grupy kapitałowej Nestle lub (iii) podmioty, którym Nestle jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

 

7.      W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa lub na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, jeśli jej uzyskanie przez Nestle będzie dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

8.      Nestle podejmie wszelkie zasadne kroki, by dopilnować, że dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres, ustalony z zastosowaniem następującego kryterium: czas trwania mającego zastosowanie okresu przedawnienia dla roszczeń/zobowiązań podatkowych związanych z danym celem przetwarzania danych osobowych plus okres 15 miesięcy liczony od końca roku, w których upłynął mający zastosowanie okres przedawnienia. Ten dodatkowy okres jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem okresu przedawnienia i służy określeniu jednego terminu, w którym będą usuwane, niszczone lub zanonimizowane dane osób fizycznych.

Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy

Program We Proudly Serve Starbucks® jest dostępny tylko u autoryzowanych operatorów Nestlé. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej.